Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z remontem samochodów osobowych. Czy muszę od razu być podatnikiem VAT, czy dopiero po przekroczeniu progu 150.000 zł ? Czy swoją sprzedaż muszę rejestrować przy zastosowaniu kasy fiskalnej ?

 

 

 

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie 2015r, jest zwolniony z podatku VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej w 2015r działalności gospodarczej, kwoty 150.000zł. Stanowi o tym art.113 ust.1 i 9 ustawy o VAT. Trzeba pamiętać, że do limitu sprzedaży nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust.2 ustawa o VAT, w tym m.in. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W pytaniu mamy do czynienia z podmiotem rozpoczynającym działalność w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, że limit zwolnienia VAT jest obniżony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Obliczając limit zwolnienia w tym przypadku, pod uwagę bierze się liczbę dni zadeklarowanego dnia rozpoczęcia tej działalności do ostatniego dnia tego roku. W momencie kiedy wyliczona kwota zostanie przekroczona, zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty.

Jeżeli chodzi o obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących to trzeba odwołać się o art. 111 ust.1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że dotyczy to podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy wskazać, że od początku tego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzeniem tym rozszerzono katalog czynności, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane w kasie rejestrującej. W katalogu tym wymienia się m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów ( pkt 2 lit. c i d ww.rozporządzenia). W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014r, świadczenia usług, o których mowa w 4 pkt.2 lit. c-j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych oraz rolników ryczałtowych, nie muszą rozpoczynać ewidencjonowania z momentem wykonania pierwszej usługi. Świadczenie tych usług jest bowiem zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę (9 pkt.6 ww.rozporządzenia).