Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych powinna trafić do podatnika w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeżeli zostanie przekazana z opóźnieniem, podlega oprocentowaniu. Termin zwrotu nadpłaty nie musi jednak pokrywać się z datą dysponowania pieniędzmi przez podatnika.

 

Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego wynosi 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego. W praktyce osoby, które przesłały rozliczenie przez internet, mogą liczyć na zwrot nadpłaty w krótszym czasie niż osoby składające papierowe formularz. Obsługa dokumentów przekazanych drogą elektroniczną jest mniej czasochłonna. Faktyczny czas realizacji wypłaty jest jednak uzależniony nie tylko od formy rozliczenia, ale  także innych czynników, jak: liczba zeznań złożonych w danym okresie w urzędzie skarbowym, konieczność weryfikacji rozliczenia, korekta stwierdzonych błędów itp. To który dzień uznaje się za termin zwrotu nadpłaty, zależy od formy przekazania pieniędzy. Są trzy opcje: przelew, przekaz pocztowy oraz wypłata gotówki w kasie urzędu skarbowego lub banku zajmującego się obsługą kasową. W pierwszym przypadku za dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego na podstawie zlecenia przelewu. W drugim przypadku jest to dzień nadania przekazu pocztowego, a w trzecim - dzień wpłacenia kwoty nadpłaty lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie. Podatnik nie musi więc dysponować pieniędzmi w dniu uznawanym za termin zwrotu nadpłaty, alby wpłata była traktowania jako terminowa. Nadpłata przekazana z opóźnieniem podlega oprocentowaniu. Jest ono naliczane w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Procentowanie należne w przypadku nieotrzymania pieniędzy w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego  przysługuje za okres od dnia złożenia rozliczenia do dnia zwrotu nadpłaty (ewentualnie do dnia zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych albo złożenia wniosku o przeksięgowaniu ba przyszłe podatki). Prawo do takiej rekompensaty nie przysługuje, gdy opóźnienie dotyczy nadpłaty nie przekraczającej 11,60 zł, zwracanej na wniosek podatnika. Termin zwrotu nadpłaty może się wydłużyć , jeżeli przekazaniem pieniędzy zeznanie podatkowe zostanie skorygowane przez urzędnika (w ramach czynności sprawdzających) lub podatnika.